Zápis

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŘÍČANY

na školní rok 2021/2022

středa 5. 5. 2021  8,00 – 15,30 hod.

 

Rozhodnutí - seznam přijatých dětí podle registračních čísel

Seznam nepřijatých dětí podle registračních čísel

Umístění do tříd podle registračních čísel

 

Aktualizované informace k 20. 4. 2021.

Zápis se bude konat distančním způsobem bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Den otevřených dveří se ruší vzhledem k protiepidemickým opatřením.

 

K letošnímu zápisu můžete opět využít elektronického předzápisu, který bude spuštěn od 22. 3. 2021 a Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu. I když je dán rozsah zápisu 2. - 16. 5. 2021, naše MŠ si stanovila den zápisu středu 5. 5. 2021, kdy musíte odevzdat do MŠ všechny dokumenty. Viz. níže.

 

Klikněte na odkaz:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/rosicka

a předzapište se do naší  MŠ. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít k dispozici, bude celý průběh zápisu komfortnější.

Žádost je nutné vytisknout a potvrdit u dětského lékaře (potvrzení o řádném očkování) a podepisuje ji jen jeden z rodičů (zákonných zástupců), který se bude účastnit správního řízení (přijde s dítětem k zápisu a bude si vyzvedávat rozhodnutí).

Další přílohy:

- prostá kopie rodného listu dítěte

Doložení trvalého pobytu dítěte v obci Říčany být nemusí, protože mi seznam poskytnou na matrice Obecního úřadu v Říčanech.

 

Způsoby doručení žádosti:

- do datové schránky školy:  6mfkyu4

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

- vhozením do dopisní schránky MŠ

- osobním předáním ve škole (ve výjimečných případech)

 

Pokud budete potřebovat informace můžete volat na 734 737 489 (ředitelka) nebo psát na e-mail skolka.ricany@seznam.cz

 

Zápis a kritéria přijetí na školní rok 2021/2022

 

Veškeré informace o naší MŠ si můžete přečíst v našem Školním vzdělávacím programu a dalších dokumentech.

 

Školní vzdělávací program

Školní řád + příloha č. 1 Vzdělávání distančním způsobem v MŠ od 1.10.2020

Provozní řád k 1. 10. 2020

Vnitřní řád školní jídelny 2020/2021

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

 

Schválený rozpočet 2021

 

 

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola se nachází v klidném, přírodním prostředí obce Říčany, u Říčanského potoka. Proto si děti a rodiče zvolili za neformální název naší školy Mateřská škola „Potůček“ a názvy tříd Žabky, Rybičky, Ráček a Vážky.

Školu tvoří dvě přízemní budovy postaveny v 70. letech, které jsou propojeny chodbou tzv. krčkem. V jedné je umístěno technické zázemí (školní jídelna, kotelna, sklad) a keramická dílna, v další jsou dvě třídy, kde probíhá výchova a vzdělávání dětí. Každá třída má svůj vlastní vchod a jsou propojeny jen dveřmi mezi třídami.  Budova je zateplena, má novou fasádu a okna.

Mateřskou školu obklopuje ze všech stran velká přírodní zahrada se vzrostlými jehličnatými a listnatými stromy a sadem s ovocnými stromy, která je dětmi bohatě využívána v každém ročním období a téměř za každého počasí.  Děti se zde seznamují s krásami přírody a se změnami, které nabízí každé roční období. Sama  příroda pak bývá zdrojem mnoha zážitků a inspirací jak pro učitelky, tak pro samotné děti. Na zahradě pořádáme i setkání s rodiči při různých společných akcích (Odemykání a zamykání zahrady, Zahradní slavnost, Jarmark, Indiánská noc…). Současně využíváme i blízké okolí k vycházkám a přímému kontaktu dětí s přírodou.

V roce 2011 se zřídila třetí třída (odloučené pracoviště) na nám. Osvobození 340, aby se zvětšila kapacita školy a uspokojily se tak požadavky rodičů.

V roce 2019 se zřídila čtvrtá třída (odloučené pracoviště) na ulici Zemědělská 458, protože kapacita mateřské školy nebyla dostačující. Počet žádostí o docházku převyšoval kapacitu školy.

V současné době (2019) má mateřská škola 4 třídy.

Počet pracovníků: 8 učitelek, 2 asistentky pedagoga, 1 školního asistenta (hrazeno z projektu Šablony 2), 1 speciálního pedagoga – logopeda (hrazeno z projektu Šablony 2), školnici, vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 2 pracovnice na výdej stravy + školnice na odloučená pracoviště, účetní.

 

Příležitost pro rozvoj:

  • Dlouhodobý záměr rozšíření MŠ z dotací (IROP) o další třídu přístavbou, na který je vypracován projekt. Zřizovatel opakovaně žádá o dotaci na přístavbu, které nebylo doposud vyhověno. (2023)

 

 

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

Prostory mateřské školy jsou dostačující jen pro dvě třídy (56 dětí), proto byla třetí třída zřízena v odloučeném pracovišti na nám. Osvobození 340 (28 dětí) a čtvrtá třída na Zemědělské 458 (24 dětí). Třídy jsou heterogenní (věkově smíšené). Aby se zvětšil prostor tříd, byly vyklizeny tzv. izolace. Děti je tak mohou využívat ke svým hrám a činnostem. K většímu pohybovému vyžití dětí využíváme prostornou zahradu, terasy a blízkou přírodu. Třída na nám. Osvobození 340 využívá i kulturní sál jako tělocvičnu.

Ve všech třídách a šatnách je nová podlahová krytina, odstraněno nevhodné dřevěné obložení a v roce 2014 a 2015 proběhly rekonstrukce umýváren a toalet. Jsou zde nové boxy na ručníky a dělící příčky u každé toalety, aby byl zachován intimní prostor pro děti.

Dětský nábytek je nový a přizpůsoben antropometrickým požadavkům, je zdravotně nezávadný, počet toalet a umyvadel odpovídá počtu dětí. Ve všech třídách jsou nová lehátka, která jsou vybavena molitanovými matracemi pro pevná záda a odpovídají požadavkům hygieny.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým, individuálním a pohybovým aktivitám dětí. Všechny třídy mají zajímavé a podnětné prostředí vzbuzující bezprostřední zájem dětí. Ve třídách je vytvořeno několik tematicky zaměřených hracích center (ateliér, knihy a písmena, Zvídálek, manipulační a stolní hry, kostky, pokojíček, dílna, hudba a tělocvična), které děti využívají během celého dne při spontánních i řízených činnostech. Jsou zde stanovena pravidla. V přední části budovy je zřízena nově vybavená keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem, která je velmi často dětmi využívána.

Hračky a knihy jsou uloženy v  kontejnerech či policích tak, aby byly dětem na očích a mohly si je samostatně brát a ukládat je. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Během školního roku dochází k výměně hraček mezi jednotlivými třídami.

Mateřská škola je vyzdobena výtvory dětí a rodiče mají možnost si je prohlédnout. Snažíme se tvořit převážně z přírodních materiálů. Šatny jsou vybaveny novými estetickými nástěnkami s motivy názvů jednotlivých tříd.

Zahrada je prostorná, obklopena vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy a keři a ovocným sadem, vybavena 3 pískovišti s ochrannými sítěmi, zahradním domkem, 3 malými domečky a herním prvkem Loď, KUK a bylinkovou spirálou v přední části zahrady.

V roce 2014 byl schválen projekt na Zahradu v přírodním stylu z dotací MŽP. V zadní části zahrady bylo vybudováno jezírko s pumpou, kde děti pozorují vodní živočichy a rostliny, vyvýšené záhony pro každou třídu, o které  děti samy pečují, přírodní val s jezevčí norou, ohniště s lavičkou ve tvaru krokodýla, venkovní kuchyňky a vrbičkové stavby. V zadní části budovy jsou instalována pítka. V jarních měsících se staví i indiánské týpí, které slouží i jako přírodní učebna. Tyto prostory s novými přírodními prvky umožňují dětem rozmanité pohybové, experimentální a vzdělávací činnosti. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

V roce 2016 byly z obou tříd zbudovány vstupy na venkovní terasy a zahradu, kam mohou děti chodit přímo ze tříd během celého dne při dodržování daných pravidel.

Děti ze třídy Žabky (nám. Osvobození 340) mohou využívat při pobytu venku hřiště ZŠ nebo přicházejí na zahradu na Rosické 440, kde mají vytvořeno zázemí. Třída Vážky (Zemědělská 458) má vybudováno nové hřiště, ale děti mohou využívat i zahradu na Rosické.

 

Životospráva

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu. Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, pitný režim  je zajištěn podáváním mírně slazených čajů, multivitaminových nápojů a vody. Děti si je mohou v průběhu dne samy nalévat do vlastních hrníčků. Na zahradě jsou umístěna 2 pítka.

Dětem, které mají potvrzeno od lékaře dietní stravování, mohou rodiče přinášet stravu na základě Dohody o výdeji stravy zohledňující zdravotní způsobilost dítěte.

Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly, děti nejsou do jídla nuceny, snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly. Režim dne je pravidelný, umožňuje však organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Ráno je pro děti nachystáno nakrájené ovoce či zelenina.

Děti chodí ven denně, činnosti venku se přizpůsobují kvalitě ovzduší a počasí. Mají dostatek pohybu i v interiéru MŠ, kde je využíván prostor tříd a především center s cvičebními pomůckami. Respektujeme individuální potřebu spánku, aktivity a odpočinku. Nespící děti mohou poslouchat pohádku, relaxační hudbu, prohlížet si knihy a vykonávat tiché činnosti.

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.

 

Psychosociální podmínky

Usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře a bezpečně. Nově příchozím dětem nabízíme individuální adaptaci ve spolupráci s rodiči. Po zápisu do MŠ organizujeme pro nově přijaté děti adaptační program ve třídě i na zahradě.

Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně, napomáháme v jejich uspokojování, děti nejsou neúměrně zatěžovány ani stresovány spěchem.

Všechny děti mají rovnocenné postavení, volnost a osobní svoboda je vyvážená s nezbytnou mírou omezení - vytváříme společně s dětmi pravidla soužití v mateřské škole. Pravidla jsou vyvěšena na viditelných místech ve třídě i v šatně pro rodiče. Děti se i orientují v režimu dne, který mají vyvěšený ve třídách.

Snažíme se dávat dětem jasné a srozumitelné pokyny, třída je pro děti kamarádským společenstvím a chodí do ní rády. Interiér třídy je uspořádán do center aktivit (koutků) a vytváří tak podnětné a stimulující prostředí pro práci s dětmi, pro rozvoj všech oblastí jejich osobnosti a typů inteligence. Veškeré hračky, výtvarný i pracovní materiál jsou dětem volně přístupné. Děti mají místa pro uchovávání osobních výtvorů (složky). Ve všech třídách se uplatňují prvky programu Začít spolu. Děti si vybírají z nabízených činností už od rána, zpětnou vazbou je hodnocení, kde děti o své práci vypráví (mohou se vyjádřit i pomocí smajlíků). Snažíme se děti zbytečně neorganizovat, samostatně se rozhodují při výběru činností nabízených učitelkou, řízených činností se nemusí vždy zúčastnit.

Pedagogický styl je podporující, vstřícný, vede děti k samostatnosti, mezi zaměstnanci a dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance.

Učitelka vůči dětem uplatňuje požadavky, které jsou pro ně věkově, vývojově a individuálně přiměřené, respektuje osobní psychomotorické tempo dětí a podřizuje mu organizaci činností, pedagogové téměř nepoužívají negativní slovní komentáře. Všem dětem je projevena emoční vřelost, svým chováním poskytuje učitelka empatickou odezvu. Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Děti jsou vedeny k tomu, aby nejdříve samy hledaly řešení svých problémů. Je upouštěno od soutěžení, aby se některé dítě necítilo znevýhodněno. Čekání a prostoje jsou omezeny na nejkratší možnou dobu, snahou je plynulý přechod mezi jednotlivými činnostmi. Děti mají příležitost vidět zdvořilé jednání a vzájemnou pomoc mezi ředitelkou, učitelkami, rodiči i provozními pracovníky. V dětech rozvíjíme zdravé sebevědomí a možnost prosazovat vlastní názor. Snažíme se o prevenci šikany. Konflikt vždy řešíme debatou, kde se k danému projevu děti vyjadřují. Je důležité v dětech rozvíjet vzájemnou toleranci a ohleduplnost, která se vždy zúročí v příštích letech.

 

Organizace

Režim dne je pružný, reaguje na individuální a aktuální potřeby a možnosti dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený.

Snažíme se vytvářet podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, na soukromí dětí je dbáno klidným koutkem v každé třídě (válecí vak s polštářky a knihovnou, sedačky, pokojíček, týpí). Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne vyskytnou.  Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Režim dne se přizpůsobuje potřebě dětí dokončit činnost, časové rozmezí není závazné, kromě doby podávání oběda. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídách, spojování tříd je maximálně omezeno.

 

Organizace scházení a rozcházení jednotlivých tříd:

Třídy na Rosické 440:

Ráno se děti schází od 6.45 hodin v Ráčku

v 7,45 hodin odchází děti z Rybiček do své třídy

Odpoledne              v 15,15 (15,30) hodin  odchází děti z Rybiček do Ráčku

V 16,15 hodin se mateřská škola uzavírá.

 

Třída Žabky na nám. Osvobození 340:

Provozní doba je 6,45 – 16,15.

 

Třída Vážky na Zemědělské 340:

Provozní doba je 6,45 – 16,15.

 

Uspořádání dne v MŠ:

6,45 – 8,45

  • scházení dětí, volné hry, spontánní i řízené činnosti dětí, skupinové činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi

8,45 – 11,50

  • volné hry, spontánní i řízené činnosti dětí, skupinové činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi, pohybová chvilka, přivítání, hygiena, volná svačina, ranní kruh – diskusní, komunitní, předávání prožitků, vyjádření pocitů, hodnocení činností, problémů, plánování činností na další den, týden, zpětná vazba, oslavy narozenin, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,50 – 12,45

  • převlékání, příprava na oběd, hygiena, oběd, děti si mohou nalévat polévku samy z mísy, hygiena, příprava na odpočinek

12,45 – 14,00

  • polední odpočinek, poslech pohádek, hudby, příběhů, klidné aktivity nespících dětí po asi 30 minutách odpočinku, individuální práce s předškolními dětmi

14,00 – 16,15

  • hygiena, svačina, pokračování v započatých činnostech, individuální práce s dětmi, spontánní i řízené činnosti dětí ve třídě nebo na zahradě

 

Režim dne se přizpůsobuje potřebě dětí dokončit činnost, časové rozmezí není závazné, kromě doby podávání jídla – ranní svačina v 9.00 hodin, oběd v 12.00 hodin a odpolední svačina v 14.15 hodin.

Od 7.00 hodin dětem podáváme ovoce, zeleninu, nápoje mají k dispozici celý den.