Historie

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŘÍČANECH                                          

 

Mateřská škola v Říčanech byla zřízena v květnu 1939 na popud ministerstva školství a národní osvěty, aby byly na nově zřízených mateřských školách umístěny učitelky, které musely opustit svá místa v pohraničí. Na nově zřízené mateřské škole byla ustanovena učitelka Albína Čapková z Chornic, okres Mor. Třebová.
Členové místní školní rady vybrali mezi občany z Říčan značný obnos na vybavení mateřské školy, místní stolaři zhotovili stolky a židličky pro děti. V dubnu roku 1945 se blížila k Říčanům fronta. Co se dalo uklidit, odneslo se do staré školy u kostela. Těsně před frontou byly děti doma a učitelka vypomáhala na obecním úřadě a kde bylo potřeba.
Po válce byla učitelka zdrcena nad spouští v mateřské škole –  všechny hračky byly zničeny a budova byla tak poškozena, že se musela zbourat.


Jednotřídní mateřská škola byla umístěna ve staré škole v přízemí, byla v provozu od 1. září 1946, měla zapsáno 42 dětí a provoz byl denně od 8,00 hod. do 11,00 hod. a odpoledne od 13,00 hod do 15,00 hod. K opatření finančních prostředků byla hrána loutková divadla a byly pořádány besídky. Na vlastní žádost byla učitelka Albína Čapková z Říčan přeložena začátkem září roku 1946 na nově zřízenou mateřskou školu v Babicích nad Svitavou.


Od 1. září 1946 byla pověřena správou školy učitelka Helena Spěváčková. Bylo zapsáno celkem 52 dětí. První větší částka (25 000,- Kč) na vybavení školy nábytkem byla poskytnuta ministerstvem školství a osvěty.
V červnu roku 1951 ředitelka podala žádost o rozšíření na celodenní péči se stravováním. Žádosti bylo vyhověno a od 6. srpna 1951 byla v provozu jídelna při MŠ, jako kuchařka nastoupila Bohumila Dupalová.
Po měnové reformě v roce 1953, klesá zájem o stravování, bylo zapsáno 15 dětí do celodenní péče, z národní školy přihlášeno na oběd 18 dětí zaměstnaných matek a jeden učitel. Cena obědu pro děti národní školy je 2,30 Kč u soc.slabých 2,00 Kč, dospělí platí 2,80 Kč, děti MŠ celodenní stravování za 2,00 Kč. V roce 1955 odchází na vlastní žádost do působiště svého manžela ředitelka Helena Spěváčková.
Od 1. září 1955 přichází na školu ředitelka Marie Sokolová z Rosic, která působila jako ředitelka MŠ v Neslovicích, zavedla v budově ústřední topení a splachovací záchody. Vařilo se denně průměrně 52 i více obědů.V roce 1957 na počátku prázdnin, bylo započato s generální opravou školní budovy - výměna oken, probourání oken v hlavní zdi. Oprava byla dokončena v září 1957. Od 10.11 do 20. 12. 1958 se opravilo schodiště a chodby.
Od 1. dubna 1967 byly zavedeny dvě volné soboty v měsíci.
25. dubna 1972 byl schválen plán výstavby nové dvoutřídní mateřské školy, která bude postavena v akci „Z”. V měsíci září a říjnu 1973 bylo vykolíkováno staveniště nové školy, navezen materiál, vyhloubena studna, postavena kolna na materiál a nářadí. Rozpočet na stavbu činil 3 878 000 Kč. V roce 1974 dokončena hrubá stavba nové MŠ a 1976 dána do provozu. Bylo v ní umístěno celkem 66 dětí z 80 zapsaných.
Pro vysoký počet zapsaných dětí byla otevřena od 15. září 1980 do konce června 1983 třetí třída nejmladších dětí v provizoriu zasedací síně na MNV. Od 1. října 1982 převzalo místní JZD „Veveří” správní zaměstnance do stavu svých pracovníků.
Do srpna 1988 působila v mateřské škole plných 33 roků ředitelka Marie Sokolová, na její místo nastoupila Jaroslava Wehrenbergová ze Zastávky. Do mateřské školy bylo zapsáno 62 dětí.


V roce 1990-91 byla vytvořena jedna třída předškolních dětí a jedna heterogenní, správu mateřské školy převzala obec. K prvnímu září 1991 pracují ve všech okresech školské úřady, které zajišťují odvětvovou správu školství podle zákona č.564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství. Od března 1993 do února 1994 pracují v MŠ pouze tři učitelky a děti jsou k odpolednímu spánku spojovány. Obě třídy jsou heterogenní, bylo zapsáno 50 dětí. Dle zákona č.190/1993 Sb. ze dne 17. června 1993 se rodiče podílejí na úhradě neinvestičních nákladů mateřské školy. Zřizovatel MŠ, Obecní úřad Říčany od 1. září stanovil výši příspěvku na 100,- Kč a od 1. března 1994 na 140,- Kč. Probíhá výuka hry na flétnu vedená učitelem ZUŠ panem Jaroslavem Bergrem.

26. května 2002 zemřela po dlouhé nemoci bývalá ředitelka Mateřské školy v Říčanech – paní Marie Sokolová.
Od 1. září 1988 do 30.června 2002 pracovala v MŠ ředitelka Jaroslava Wehrenbergová. Od 1. července 2002 byla Krajským úřadem Jihomoravského kraje jmenována ředitelka školy Jitka Božková z Ostrovačic.

1. srpna 2012 byla jmenována do funkce ředitelky mateřské školy Mgr. Ivana Zajícová z Říčan.

 

Tolik z historických pramenů a kronik.