Projekty

ŠABLONY MŠ ŘÍČANY 3

Naše mateřská škola je zapojena od 1. 3. 2021 do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ  které jsou spolufinancovány z EU.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

 • školní asistent - personální podpora MŠ
 • projektový den ve výuce
Výše podpory je 337.722,- Kč.

 

 

 

Společné Technické školky

Podrobnější informace najdete v DOKUMENTECH.

 

 

ŠABLONY MŠ ŘÍČANY 2

Naše mateřská škola je zapojena od 1. 2. 2019 do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, které jsou spolufinancovány z EU.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

 • školní asistent - personální podpora MŠ
 • školní spediální pedagog (logoped) - personální podpora MŠ
 • vzdělávání pedag. pracovníků - předčtenářská pregramotnost
 • profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • projektový den ve škole
Výše podpory je 476.659,- Kč.


 

ŠABLONY MŠ ŘÍČANY

Naše mateřská škola je zapojena od 1. 2. 2017 do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, které jsou spolufinancovány z EU.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

 • Školní asistent - personální podpora MŠ

 • Individualizace vzdělávání v MŠ

 • Vzdělávání pedag. pracovníků - matematická pregramotnost

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

   

Výše podpory je 373.742,- Kč.

 

 

 

Zapojili jsme se do projektu

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,

 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,

 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,

 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

   

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

 

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Celoroční projekt pro předškolní děti, kdy pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevují svět. Obsahem jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost, gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti a rozvíjení poznání.

Projket je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR.