Projekty

 

 

Digitalizujeme školu REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

 

Projekt
ŠABLONY MŠ ŘÍČANY OP JAK
CZ.02.02.XX/00/22_022/0002765

je spolufinancován Evropskou unií.

Od 1. 1. 2023 jsme zapojeni do projektu pro Podporu škol formou projektů

zjednodušeného vykazování. Cílem je personální podpora, profesní růst pedagogů,

inovativní vzdělávání dětí.

Výše podpory je 541.582,- Kč.

 

ŠABLONY MŠ ŘÍČANY 3

Naše mateřská škola je zapojena od 1. 3. 2021 do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ  které jsou spolufinancovány z EU.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

 • školní asistent - personální podpora MŠ
 • projektový den ve výuce
Výše podpory je 337.722,- Kč.

 

 

 

Společné Technické školky

Podrobnější informace najdete v DOKUMENTECH.

 

ŠABLONY MŠ ŘÍČANY 2

Naše mateřská škola je zapojena od 1. 2. 2019 do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, které jsou spolufinancovány z EU.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

 • školní asistent - personální podpora MŠ
 • školní spediální pedagog (logoped) - personální podpora MŠ
 • vzdělávání pedag. pracovníků - předčtenářská pregramotnost
 • profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • projektový den ve škole
Výše podpory je 476.659,- Kč.


 

ŠABLONY MŠ ŘÍČANY

Naše mateřská škola je zapojena od 1. 2. 2017 do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, které jsou spolufinancovány z EU.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

 • Školní asistent - personální podpora MŠ

 • Individualizace vzdělávání v MŠ

 • Vzdělávání pedag. pracovníků - matematická pregramotnost

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

   

Výše podpory je 373.742,- Kč.

 

 

 

Zapojili jsme se do projektu

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,

 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,

 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,

 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

   

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

 

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Celoroční projekt pro předškolní děti, kdy pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevují svět. Obsahem jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost, gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti a rozvíjení poznání.

Projket je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR.