Koncepce

Organizace vzdělávání

Mateřská škola Říčany má 3 třídy:

  1. Třída – Žabky (odloučené pracoviště na nám. Osvobození 340, budova OÚ)
  2. Třída – Rybičky
  3. Třída – Ráček

Kapacita školy je 84 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní a jejich maximální kapacita je 28 dětí. Ve všech třídách se pracuje s prvky programu Začít spolu, založeném na třech základních principech - integrované učení hrou v centrech aktivit, individuální přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou. Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, a dalšími platnými předpisy a ustanoveními. Ředitelka mateřské školy přijímá děti na základě žádosti rodičů a na základě splnění podmínek kritérií pro přijímání dětí, které jsou dány vnitřním předpisem školy. Po dohodě se zřizovatelem bývá zápis vyhlášen v měsíci květnu prostřednictvím místního rozhlasu, na informační tabuli před MŠ a webových stránkách školy. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 let, nejdříve však od dvou let. Děti jsou do tříd umísťovány také podle požadavků rodičů, přihlížíme na sourozenecké vazby nebo kamarádské vztahy.

 

Uspořádání dne v MŠ

6.45 –  7.45 scházení dětí ve třídě Ráček (Žabky), hry dle přání dětí

7.45 –   8.45 rozcházení do třídy Rybičky, scházení dětí, hry dle přání dětí spontánní, řízené,

individuální nebo skupinové činnosti dětí v CA, individuální práce s dětmi

8.45 –   9.50 pohybová chvilka, hygiena, svačina, ranní kruh – diskusní, komunitní, předávání prožitků, vyjádření pocitů, činnosti v centrech aktivit, hodnocení činností, problémů, plánování činností na další den, týden, zpětná vazba, oslavy narozenin, příprava na pobyt venku

9.50   – 11.50 pobyt venku

11.50 – 12.45 převlékání, příprava na oběd, hygiena, oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12.45 – 14.00 polední odpočinek, poslech pohádek, hudby, příběhů, klidné aktivity nespících

dětí asi po 30 minutách odpočinku, individuální práce s předškolními dětmi

14.00 – 16.15 hygiena, svačina, pokračování v započatých činnostech, individuální práce s dětmi, spontánní i řízené činnosti dětí ve třídě nebo na zahradě.

Režim dne je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby dokončit činnost. Časové rozmezí není závazné, kromě doby podávání jídla – ranní svačina v 9.00 hodin, oběd ve 12.00 hodin a odpolední svačina ve 14.15 hodin.

Od 7.00 hodin dětem podáváme ovoce, zeleninu, nápoje mají k dispozici celý den.

Svačina je volná, děti chodí svačit postupně, aby mohly dokončit své hry.

 

Vzdělávací nabídka mateřské školy je doplňována o nadstandardní aktivity, které jsou placeny rodiči:

  • · Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky – zde se děti za přímé

účasti rodičů a pod vedením učitelek připravují na vstup do základní školy

a  rodiče mají možnost zvážit, zda je jejich dítě zralé pro vstup do ZŠ.

  • · Hipoterapie – v Hobi centru v Domašově.
  • · Předplavecký výcvik – v průběhu 10 lekcí se děti seznamují se začátky plavání v Brně Kohoutovicích pod vedením trenérů Plavecké školy.
  • · Keramika – tvoření z hlíny pod vedením kvalifikovaného lektora v keramické dílně přímo v MŠ.
  • · Zvídálek – výlety a výukové programy pro předškolní děti pod vedením učitelek MŠ.
  • · Angličtina

Nadstandardní aktivity se mohou dle zájmu rodičů a podmínek MŠ rušit či měnit.

Charakteristika vzdělávacího programu

Záměrem je celkový rozvoj osobnosti dítěte pomocí přírodního prostředí. Naučit děti vnímat přírodu, chápat její význam a důležitost a umět se k ní chovat ohleduplně. Pozitivním vztahem k přírodě ovlivňovat kladné sociální vztahy (nejen) mezi dětmi. Pokud se děti naučí v tomto věku vnímat a respektovat přírodu, ponesou si toto vědomí s sebou i do budoucího života a můžou tak rozhodovat o věcech veřejných.

Snažíme se, aby byl pedagog spíše v roli průvodce dítěte na jeho cestě za poznáním.

Cíle:

a)      rozvíjet vědecké myšlení, podporovat schopnost klást otázky a řešit problémy,

b)      poznávacími aktivitami, experimenty a hrami v přírodě podporovat přirozenou zvídavost dětí,

c)      vyprávěním o přírodě přispívat k rozvoji celkové komunikační dovednosti dětí,

d)      pohybem a hrou v přírodě mít příznivý vliv na rozvoj motorických dovedností dětí a jejich zdraví,

e)      kontaktem s přírodou působit pozitivně na emocionální rozvoj dětí.

 

 

V naší mateřské škole je uspořádání prostředí třídy do center aktivit, ve kterých děti realizují spontánní hry i řízené činnosti.

Vzdělávání je založeno na vlastních činnostech dětí a na jejich prožitku. Snažíme se při činnostech používat převážně přírodní materiály, které si děti samy nasbírají při pobytu venku a experimentovat s nimi. Do přírody chodíme téměř za každého počasí. Děti jsou z domu vybaveny pláštěnkami a holínkami.

V každé třídě jsou barevné nádoby na tříděný odpad (papír, plast, směsný odpad a hliník). Odpad třídí všichni zaměstnanci školy. Kuchařky využívají i bio popelnici a nádoby na sklo. Rodiče i zaměstnanci přináší do MŠ vytříděný hliník, který se pak odváží do sběrného dvora.

Proto jsme také vypracovali projekt na zahradu v přírodním stylu s názvem:

Přírodní zahrada -  místo her, setkávání a poznávání

Naše přírodně utvářená zahrada poskytuje dětem možnost naplnit svou potřebu pohybu, experimentovat s přírodními materiály, jako je dřevo, hlína, kámen, voda,  pozorovat přírodní živly oheň, voda, vzduch, poznávat zvířata a rostliny v přirozeném prostředí a bezprostředně prožívat střídání ročních období. Děti se zde cítí  jako součást živého  světa – procitá v nich zvídavost a badatelský duch. Vytváří si tak blízký vztah k přírodě, který by se v jejich pozdějším životě měl stát měřítkem pro vlastní hodnocení životního prostředí.

 

Základní metody a formy:

situačně prožitkové učení na základě konkrétních potřeb dítěte – skupiny, kooperace, ranní kruh, spontánní hry, rituály, experimenty, pokusy, objevování.