Koncepce

4. Organizace vzdělávání

Mateřská škola Říčany má 4 třídy:

 1. Třída Žabky    (odloučené pracoviště na nám. Osvobození 340, budova OÚ)
 2. Třída Vážky    (odloučené pracoviště na Zemědělské 458, budova GenAgra)
 3. Třída Rybičky (Rosická 440)
 4. Třída Ráček   (Rosická 440)

Kapacita školy je 108 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní a jejich maximální kapacita je 28 dětí, třída Vážky 24 dětí. Ve všech třídách se pracuje s prvky programu Začít spolu, založeném na třech základních principech - integrované učení hrou v centrech aktivit, individuální přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou. Souběžné působení dvou učitelů ve třídě zajišťujeme propracovaným rozpisem pracovní doby. V dopoledních hodinách a v době pobytu venku jsou přítomny vždy dvě učitelky.

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, a dalšími platnými předpisy a ustanoveními. Ředitelka mateřské školy přijímá děti na základě žádosti rodičů a na základě splnění podmínek kritérií pro přijímání dětí, které jsou dány vnitřním předpisem školy. Po dohodě se zřizovatelem bývá zápis vyhlášen v měsíci květnu prostřednictvím místního rozhlasu, na informační tabuli před MŠ a webových stránkách školy. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 let, nejdříve však od dvou let. Děti jsou do tříd umísťovány také podle požadavků rodičů, přihlížíme na sourozenecké vazby nebo kamarádské vztahy.

Uspořádání dne v MŠ

6,45 – 8,45

 • scházení dětí, volné hry, spontánní i řízené činnosti dětí, skupinové činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi

8,45 – 11,50

 • volné hry, spontánní i řízené činnosti dětí, skupinové činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi, pohybová chvilka, přivítání, hygiena, volná svačina, ranní kruh – diskusní, komunitní, předávání prožitků, vyjádření pocitů, hodnocení činností, problémů, plánování činností na další den, týden, zpětná vazba, oslavy narozenin, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,50 – 12,45

 • převlékání, příprava na oběd, hygiena, oběd, děti si mohou nalévat polévku samy z mísy, hygiena, příprava na odpočinek

12,45 – 14,00

 • polední odpočinek, poslech pohádek, hudby, příběhů, klidné aktivity nespících dětí po asi 30 minutách odpočinku, individuální práce s předškolními dětmi

14,00 – 16,15

 • hygiena, svačina, pokračování v započatých činnostech, individuální práce s dětmi, spontánní i řízené činnosti dětí ve třídě nebo na zahradě

 

Režim dne je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby dokončit činnost. Časové rozmezí není závazné, kromě doby podávání jídla – ranní svačina v 9.00 hodin, oběd ve 12.00 hodin a odpolední svačina ve 14.15 hodin.

Od 7.00 hodin dětem podáváme ovoce, zeleninu, nápoje mají k dispozici celý den.

Svačina je volná, děti chodí svačit postupně, aby mohly dokončit své hry.

 

 • Děti přicházejí do MŠ od 6,45 do 8.45 hod. Po dohodě s třídní učitelkou lze výjimečně přivést dítě podle aktuální potřeby rodičů.
 • Děti se v mateřské škole na Rosické 440 ráno scházejí a odpoledne rozcházejí ve třídě Ráček.

6,45 – 7,45       děti se ráno schází ve třídě Ráček

7,45                   děti z Rybiček odchází do své třídy

15,15 (15,30)   děti z Rybiček odchází do Ráčku, kde jsou do 16,15 hod.

 • V odloučeném pracovišti na nám. Osvobození 340 a Zemědělská 458 se scházejí v 6,45 hod. a rozcházejí v 16,15 hod.
  • 12,30 – 13,00               děti, které si vyzvedávají rodiče po obědě
  • 14,15 – 16,15               děti, které odchází po odpočinku

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Záměrem je celkový rozvoj osobnosti dítěte pomocí environmentálního vzdělávání. Naučit děti vnímat přírodu, chápat její význam a důležitost a umět se k ní chovat ohleduplně. Pozitivním vztahem k přírodě ovlivňovat kladné sociální vztahy. Pokud se děti naučí v tomto věku vnímat a respektovat přírodu, ponesou si toto vědomí s sebou i do budoucího života a můžou tak rozhodovat o věcech veřejných.

Využívat ke hře i učení přírodní prostředí, zvyky a tradice místa, kde děti žijí a které dobře znají - obec Říčany a jeho blízké okolí.

Vzdělávání je založeno na vlastních činnostech dětí a na jejich prožitku. Snažíme se při činnostech používat převážně přírodní materiály, které si děti samy nasbírají při pobytu venku a experimentují s nimi. Do přírody chodíme téměř za každého počasí. Děti jsou z domu vybaveny pláštěnkami a holínkami.

Učíme děti chovat se proenvironmentálně, proto jsou v každé třídě barevné nádoby na tříděný odpad (papír, plast, směsný odpad). Odpad třídí všichni zaměstnanci školy. Kuchařky využívají i bio popelnici a nádoby na sklo. Na zahradě máme kompost a kompostéry.

 

V naší mateřské škole uplatňujeme prvky programu Začít spolu, a proto je uspořádání prostředí všech tříd do center aktivit (CA), ve kterých děti realizují spontánní hry i řízené činnosti. Vzdělávací program nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

Pedagog je spíše v roli průvodce dítěte na jeho cestě za poznáním.

Dlouhodobé cíle:

a)      rozvíjet vědecké myšlení, podporovat schopnost klást otázky a řešit problémy,

b)      poznávacími aktivitami, experimenty a hrami v přírodě podporovat přirozenou zvídavost dětí,

c)      vyprávěním o přírodě přispívat k rozvoji celkové komunikační dovednosti dětí,

d)      pohybem a hrou v přírodě mít příznivý vliv na rozvoj motorických dovedností dětí a jejich zdraví,

e)      kontaktem s přírodou působit pozitivně na emocionální rozvoj dětí.

Centra aktivit

Centra Aktivit (CA) jsou pracovní koutky, kde děti pracují samostatně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Rozčlenění prostoru ve třídě na CA není bezdůvodné - CA splňují podmínky  pro integrované (celostní) učení. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Cílem je, aby se tato centra aktivit stala dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Děti jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením.

Centrum domácnost

Dětská kuchyňka (pokojíček) je vybavena maketami potravin, zeleninou, ovocem, talíři, hrníčky, příbory, nádobím, stolkem s židlemi, sedačkou, kočárkem, panenkami.

Ve třídě Ráček je reálná kuchyňská linka, trouba na pečení, indukční plotna, lednice, dřez, nádobí.

Centrum Domácnost je pracovní koutek, kde děti vykonávají běžné činnosti, související s přípravou pokrmů a stolováním. Často zde probíhají námětové hry dětí. Zde si rozvíjejí smyslové vnímání (chuť, čich a hmat), prožitkové činnosti se skutečnými potravinami (krájení, míchání, sypání, mazání, strouhání, mixování, zdobení, zadělávání a válení těsta) při vaření a pečení. Děti se zde učí a napodobují zvyky dospělých - stolování, starost o rodinu, vaření, nakupování.


Centrum ateliér

V tomto centru mají děti k dispozici velké množství výtvarného materiálu, nůžky, lepidla, špejle, papíry, štětce, fixy, pastelky, aj. V označených zásuvkách jsou dětem k dispozici podložky, barvy temperové, vodové, prstové, tuše, kelímky, špejle, korky, šablony, razítka, raznice, látky, provázky, drátěnky, barevné papíry aj.

Ve výtvarném ateliéru rozvíjí děti jemnou motoriku, kreativitu, mohou zde komunikovat beze slov, uvolňovat citový přetlak a získávat pocit uspokojení z vytvořeného díla. Děti zde mohou pracovat individuálně nebo ve skupině, učí se samostatnosti a péči o svěřený materiál, čistotu při práci, udržování pořádku. Toto centrum umožňuje dětem prožívat radost i napětí a podporuje tvořivost, zvídavost, představivost a činorodost dostatečnou nabídkou pomůcek a materiálů.

Centrum kostky

Děti zde mají k dispozici různé kostky - dřevěné, plastové, molitanové, lego.

Z kostek může dítě stavět cokoli chce, z kostek nelze stavět “chybně“ ani „správně“, protože stavba dítěte je projevem sebevyjádření, rozvoje představivosti, fantazie a tvořivosti. Děti si zde procvičují jemnou a hrubou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, technické myšlení, učí se chápat prostorové vnímání, výšku a váhu, stabilitu, rozložení, rozpoznávat tvary, spolupracovat a celkově rozvíjet inteligenci a kooperaci.

 

Centrum manipulační a stolní hry

Centrum je vybaveno různými druhy stavebnic, her typu puzzle, domino, pexeso. Dále jsou zde skládačky, hry na procvičení barev, nadřazených pojmů, hry pro rozvoj technického myšlení, logické hry, společenské hry, mozaiky, navlékací korálky. Jsou zde hry pro jednotlivce i pro více dětí.

Centrum je zaměřené především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, zvířat, rostlin, druhů práce. Rozvíjí se zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti. Při společenských hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, kooperaci, radosti ze hry, přijímání úspěchu i neúspěchu a vyrovnání se s ním.

Centrum hudba

V tomto centru mají děti k dispozici celou řadu hudebních nástrojů (klavír, kytara, flétna), orffovy nástroje, bubínky, drumbeny, zvonečky, dřívka, boomwhackery, ozvučné trubky, xylofon aj.

Hudba je prostředkem komunikace, zábavy, poučení i relaxace, je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění. Hudba pomáhá dětem rozvíjet hlavně oblast citovou, protože je silným zdrojem emocionálních prožitků. Děti na hudbu reagují intuitivně a pohybem vyjadřují radost a nadšení. Hudba podporuje jazykový vývoj, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a fantazie. Děti rytmizují, osvojují si úctu k nástrojům, lásku k hudbě.

Centrum knihy a písmena

Centrum je vybaveno různými druhy písmen a číslice (kostky, razítka, dřevěná písmenka), „puzzle abeceda“ s vyobrazenými slovy začínající na dané písmeno, Logico hry, Klokanovy kapsy. Děti mají k dispozici papíry a psací potřeby. Součástí centra je i knihovna s dětskou literaturou.

Centrum Knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o literaturu, knihy, čtení, psaní a počítání, děti zde rozvíjí předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. V předškolním věku jde spíše o nápodobu čtení a psaní. Centrum Knihy a písmena je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu jazyka. Manipulací s knihou, písmeny i čísly, se s nimi seznamují  a postupně je rozpoznávají na základě tvaru. Napodobování písma a číslic vede k poznávání znakových projevů. Děti zde mohou opisovat text, skládat slova, číselnou řadu. Učí se pojmy spisovatel, ilustrátor. Důraz je kladen na správný úchop psacího náčiní a dokončení práce.

 

Centrum dramatika (divadlo)

V centru Dramatika mají děti k dispozici loutkové divadlo, prstové maňásky, pohádkové a zvířecí čepičky, velké množství kostýmů, šátků, divadelních rekvizit aj.

Děti často spojují toto centrum s centrem kostky.  Učí se správnému chování v divadle a názvy zaměstnanců divadla a filmu (režisér, herec, vypravěč ...) 
V centru rozvíjíme především komunikativní schopnosti dětí, fantazii, řečový projev a paměť. Rozehráváme pohádky příběhy, které děti znají a tak posilujeme jejich paměť a předčtenářské dovednosti. Probíhají zde také námětové hry a dramatizace. Děti hrou „Na něco“ napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Dítě tak lépe porozumí tomu, co má a nemá rádo, vyzkouší si svou schopnost vést a přesvědčovat, nebo naopak spíše se nechat vést a následovat, souhlasit. To vše pomáhá dítěti vytvořit si představu o sobě a je základem samostatného myšlení.

 

Centrum pokusy a objevy (Zvídálek)

V tomto centru mají děti k dispozici lupy, pinzety, mikroskop, váhu, encyklopedie, atlasy, vývojové puzzle, environmentální hry.  Živou a neživou přírodu - přírodniny - kaštany, šípky, kamínky, kůru, klacíky, mech, šišky, semínka, těstoviny, luštěniny, mušle a vše co si nasbírají v přírodě.

Centrum slouží k nejrůznějšímu pozorování, zkoumání, drobným pokusům, měření, pěstování rostlin a objevování. Rozvíjíme zde zvídavost, trpělivost, kognitivní schopnosti. Vedeme děti k tomu, aby samy přicházely na to, jak věci fungují.

Centrum dílna

Dílna je vybavena pracovní stolem se svěrákem, různým nářadím – pilky, kladívka, šroubováky, elektrická vrtačka, metr. Dále je zde nejrůznější pracovní materiál – vruty, hřebíčky, šroubky s maticemi, různé kousky dřeva, klacíky, dýha, balza, smirkový papír apod.


V tomto technicky zaměřeném centru mají děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které slouží k výrobě nejrůznějších předmětů. Děti se učí manuálně pracovat a rozvíjet manuální zručnost. Osvojují si pracovní postupy a návyky, rozvíjí tvořivost, fantazii, technické myšlení.  Pracovat mohou ve skupině nebo samostatně. Velký důraz je kladen na bezpečnost při práci.

Centrum keramická dílna

Keramická dílna je vybavena pecí, hrnčířským kruhem, různými druhy hrnčířských hlín (i šamotovými), glazurami, engobami, barvítky, štětci, špachtlemi, očky, válečky, razítky, deskami a dalšími pomůckami potřebnými k výrobě dekorativní keramiky.

 

Děti zde vyrábí dekorativní keramiku, která vždy souvisí s tématem ve třídním vzdělávacím plánu. Ve velké míře jsou to témata k tradicím a zvykům – Vánoce, Velikonoce, Jarmark na Zahradní slavnosti. Děti zde experimentují s hlínou, rozvíjí fantazii, kreativitu, pracovní postupy, trpělivost a pracovní návyky. Součástí je i malba hliněnými pigmenty (různé barvy hlíny) na plátno. Plátna každoročně posíláme do výtvarné soutěže Čarovné barvy země.


Centrum relaxace

V tomto centru mají děti k dispozici válecí vak, polštáře, týpí a police s knihami.

Centrum je určeno hlavně pro zklidnění, odpočinek, relaxaci. Cítí-li dítě, že by chtělo být chvíli samo, má v tomto koutku soukromí.

Centrum tělocvična

Centrum je vybaveno rozmanitými tělovýchovnými a psychomotorickými pomůckami, náčiním a nářadím – žíněnky, lavička, lano, švihadla, padák, stuhy, šátky, míče a míčky, obruče, tyče, pocitové chodníčky, balanční kameny, kužely, malá trampolína, odrážedlo.

 

Děti zde provádí pohybové, koordinační a psychomotorické činnosti. Centrum zajišťuje aktivní pohyb dětí přiměřený jejich věku a vede ke zdravému životnímu stylu. Činnosti jsou zaměřeny na pohyby nelokomoční – vnímat vlastní tělo, vytvářet různé polohy, udržovat rovnováhu, zvládat pohyby s nářadím. Lokomoční – přemísťování těla v prostoru (válení sudů, plazení, běhání, poskoky) a manipulační – házení, chytání, kopání).

 

Centrum přírodní zahrada -  místo her, setkávání a poznávání

Naše přírodně utvářená zahrada poskytuje dětem možnost naplnit svou potřebu pohybu, experimentovat s přírodními materiály, jako je dřevo, hlína, kámen, voda, pozorovat přírodní živly oheň, voda, vzduch, poznávat zvířata a rostliny v přirozeném prostředí a bezprostředně prožívat střídání ročních období. Děti se zde cítí jako součást živého světa – procitá v nich zvídavost a badatelský duch. Přírodní zahrada je prostředí upravené pro volnou i řízenou hru dětí. Vytváří si tak blízký vztah k přírodě, který by se v jejich pozdějším životě měl stát měřítkem pro vlastní hodnocení životního prostředí.

 

Jezírko

Jezírko je malá vodní plocha, která je nejen estetickým, ale také výukovým prvkem. Děti s učitelkami pozorují život ve vodě i kolem vody a rozvíjí tak své kognitivní činnosti i citlivost vůči životnímu prostředí. Jezírko je zabezpečeno proti pádu dětí do vody. Máme určena pravidla, která musí děti dodržovat (např. k jezírku mohou jen s do­provodem dospělého, nesmí chodit v části s rostlinami, neznečišťují jezírko). Součástí jezírka je i koryto a studna s pumpou na vodu.

 

Vrbové stavby, bludiště z habrů

Vrbové stav­by jsou drobné stavby z prutů vrby. Jedná se především o různé chýše a tunely. Dále je používáme jako zastínění hracích ploch dětí (např. pískoviště). Tyto stavby jsou jak estetickým prvkem, tak prvkem, který děti používají při svých námětových hrách. Posilují tím své sociální dovednosti. Bludiště z habrů nasázené vedle školky, děti rády využívají pro své „skrýše“, „domečky“, i motorické hry. Být chvíli „neviděn“ patří k důležité příležitosti pro zdravý psychický vývoj dítěte.

Pískoviště

Pískoviště je ohraničený prostor, ve kterém je písek. Na zahradě máme 3 pískoviště. Jsou přistíněná vrbovými stavbami, takže je lze využívat i v horkém létě. Děti zde rozvíjí svou fantazii, tvořivost, hrubou i jemnou motoriku. Písek či kamínky používáme i k výtvarným činnostem.

Záhony a pěstování

Každá třída má k dispozici „svůj“ záhon, kde si rozhoduje, co bude pěstovat. Mohou to být jak jedlé, tak okrasné rostliny. Děti mohou využívat i ovoce, které v prostoru zahrady MŠ vyroste. Jedná se zejména o jablka, třešně, višně, švestky, blumy, hrušky, rybíz. V prostoru před mateřskou školou jsme vytvořily bylinkovou spirálu. Zde děti mohou pod dozorem pedagogů zkoumat všemi smysly různé zahradní bylinky.

 

Ohniště s lavičkou ve tvaru krokodýla

Ohniště využíváme především na komunitních akcích s třídami (Čarodějnický rej, Indiánská noc) a s rodiči (Zamykání zahrady, Odemykání zahrady, Zahradní slavnost) i širší veřejností. Děti jsou poučeny o bezpečném pohybu kolem ohně.

 

Dalšími prvky v zahradě jsou různé drobné stavby, které využíváme k výukovým účelům. A to jak při jejich vymýšlení a tvoření, tak při pozorování živočichů, kteří tento „inventář“ zahrady obydlí. Jsou to různé budky pro ptáky, hmyzí hotely, krmítka pro ptáky či veverky, čmelín, ježkovník. Je to i „mrtvé dřevo“ - kmeny, které se nechají v zahradě volně ležet. Všechny tyto prvky mají význam i ve výchovném a vzdělávacím procesu. Děti můžou pozorovat různé živočichy, kteří se díky těmto prvkům mohou na zahradě vyskytnout, na zahradě se zvýší biodiverzita.  Dalším výukovým prvkem – pro rozvoj hrubé motoriky dětí – je  terénní nerovnost – val. Děti ji mohou přebíhat, kutálet se z ní, válet z ní různé předměty, či v zimě bobovat. V našem případě to je kopec s „jezevčí norou“.

 

Příležitost pro rozvoj zahrady:

 • Jako vodní prvek by bylo možné u studny vybudovat systém kaskád, kde by děti pomocí různých hrází a umělých překážek poznávaly zákonitosti tekoucí vody. Tato voda by mohla téci do jezírka, či případně do vytvořeného „blátoviště“. Tam si děti hrají s blátem, které je pro ně atraktivním prvkem pro experimenty i stavby. Zároveň zde rozvíjí jak jemnou, tak hrubou motoriku. (2023)
 • Vybudovat hmatový chodník, který se bude používat také pro rozvoj hrubé motoriky a senzomotoriky. Je to různě dlouhá, obvykle cca 0,5m široká ohraničená pěšina, která je rozdělena na několik částí. Stezka může být zapuštěna do země, ale není to nezbytné. Pro ohraničení chodníku a oddělení jednotlivých částí je nejvhodnější zvolit kulatiny bez kůry. Tyto části jsou vyplněny různým přírodním materiálem – oblázky, různě hrubými kamínky, mechem, štěpkou, šiškami, kaštany, slámou apod. Pokud to možnosti dovolí, vhodná je i voda či bahno. (2023)
 • Vybudovat kutiště. V kutišti bývá jako stavební materiál jak písek, častý je ale i štěrk či hlína. Kutiště bývá doplněno kameny, klacky, stavebním materiálem. Bývá více různorodé a poskytuje více prostoru pro tvořivou hru dětí. (2023)
 • Do budování zapojit rodiče.

 

Základní metody a formy práce s dětmi:

Metody:

Slovní: vyprávění, práce s textem, rozhovor.

Názorně demonstrační: práce s obrazem - nástěnné obrazy, obrázky, piktogramy.

Dovednostní - praktické metody: napodobování - přebírání určitých způsobů chování od jiných lidí, experimentování, pokusy, objevování.

Aktivizující metody: řešení problému - zkoumání, myšlení, didaktické hry spjaté s učením, přizpůsobené pedagogickým cílům.

Komplexní metody: výuky dramatem - hraní rolí a následná diskuze, prosociální hry, u dětí rozvíjíme fantazii.

Formy:

Hromadná (frontální) - v naší mateřské škole pracujeme se všemi dětmi hromadě, se stejným obsahem činností, učitelka kontroluje, usměrňuje aktivitu dětí.

 

Individuální - děti v mateřské škole získávají poznatky dle vlastního úsilí, relativně nezávisle na cizí pomoci, vycházíme z individuálních potřeb dětí.

Skupinová (kooperativní ) - děti v mateřské škole pracují v menších skupinách nebo ve dvojicích, děti jsou motivované, aby mezi sebou komunikovaly a navzájem spolupracovaly, dělily si úkoly, naslouchali si, dokázali vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas.

Všechny činnosti probíhají formou spontánních a řízených aktivit, kterými učitelky naplňují konkrétní vzdělávací cíle za aktivní účastí dítěte. Činnosti, které probíhají v mateřské škole obsahují metody prožitkového učení, kooperačního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Dále situační učení založené na vytváření a využívání situací. Spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby.