O škole

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola se nachází v klidném, přírodním prostředí obce Říčany, u Říčanského potoka. Proto si děti a rodiče zvolili za neformální název naší školy Mateřská škola „Potůček“ a názvy tříd Žabky, Rybičky a Ráček.

Školu tvoří dvě přízemní budovy postaveny v 70. letech, které jsou propojeny tzv. krčkem. V jedné je umístěno technické zázemí (školní jídelna, kotelna, sklad) a keramická dílna, v další jsou dvě třídy, kde probíhá výchova a vzdělávání dětí. Každá třída má svůj vlastní vchod a jsou propojeny jen dveřmi mezi třídami.  Budova je zateplena, má novou fasádu a okna.

Mateřskou školu obklopuje ze všech stran velká zahrada se vzrostlými jehličnatými a listnatými stromy, která je dětmi bohatě využívána v každém ročním období a téměř za každého počasí.  Děti se zde seznamují s krásami přírody a se změnami, které nabízí každé roční období. Sama  příroda pak bývá zdrojem mnoha zážitků a inspirací jak pro učitelky, tak pro samotné děti. Současně využíváme i blízké okolí k vycházkám a přímému kontaktu dětí s přírodou.

V roce 2011 se zřídila třetí třída (odloučené pracoviště) na nám. Osvobození 340, aby se zvětšila kapacita školy a uspokojily se tak požadavky rodičů.

 

Podmínky vzdělávání

Prostory mateřské školy jsou dostačující jen pro dvě třídy (56 dětí), proto byla třetí třída zřízena v odloučeném pracovišti na nám. Osvobození 340 (28 dětí). Aby se zvětšil prostor tříd, byly vyklizeny tzv. izolace. Děti je tak mohou využívat ke svým hrám a činnostem. K většímu pohybovému vyžití dětí využíváme prostornou zahradu a blízkou přírodu. Třída na nám. Osvobození 340 využívá i kulturní sál jako tělocvičnu. Na Rosické 440 je k dispozici nově vybudovaná keramická dílna.

Dětský nábytek je nový a přizpůsoben antropometrickým požadavkům, je zdravotně nezávadný, počet toalet a umývadel odpovídá počtu dětí, lehátka jsou vybavena molitanovými matracemi pro pevná záda a odpovídají požadavkům. V roce 2014 proběhla rekonstrukce celé umývárny a toalet na Rosické 440.

Hračky a knihy jsou uloženy v  kontejnerech či policích tak, aby byly dětem na očích a mohly si je samostatně brát a ukládat je. Mateřská škola je vyzdobena výtvory dětí a rodiče mají možnost si je prohlédnout. Snažíme se tvořit převážně z přírodních materiálů. Zahrada je prostorná, obklopena vzrostlými jehličnatými   i listnatými stromy a keři, vybavena 2 pískovišti s ochrannými sítěmi, skluzavkou, houpačkami, 3 malými domečky a herním prvkem Loď a KUK v přední části zahrady. V roce 2014 proběhla celková rekonstrukce zahrady, která má v současné době charakter zahrady v přírodním stylu.

 

Životospráva

Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, pitný režim  je zajištěn podáváním mírně slazených čajů, multivitaminových nápojů a vody. Děti si je mohou v průběhu dne samy nalévat do vlastních hrníčků. Na zahradě jsou umístěna 2 pítka.

Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly, děti  nejsou do jídla nuceny, snažíme se, aby jídlo alespoň ochutnaly. Režim dne je pravidelný, umožňuje však organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Ráno je pro děti nachystáno nakrájené ovoce či zelenina.

Děti chodí ven denně, činnosti venku se přizpůsobují kvalitě ovzduší a počasí. Mají dostatek pohybu i v interiéru MŠ, kde je využíván prostor tříd a především center s cvičebními pomůckami. Respektujeme individuální potřebu spánku, aktivity a odpočinku.

 

Psychosociální podmínky

Usilujeme o to, aby se děti i dospělí  cítili v mateřské škole dobře a bezpečně. Nově příchozím dětem nabízíme individuální adaptaci ve spolupráci s rodiči. Po zápisu do MŠ organizujeme pro nově přijaté děti adaptační program ve třídě i na zahradě.

Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně, napomáháme v jejich uspokojování, děti nejsou neúměrně zatěžovány ani stresovány spěchem.

Všechny děti mají rovnocenné postavení, volnost a osobní svoboda je vyvážená s nezbytnou mírou omezení - vytváříme společně s  dětmi pravidla soužití v mateřské škole. Pravidla jsou vyvěšena na viditelných místech ve třídě i v šatně pro rodiče. Děti se i orientují v režimu dne, který mají vyvěšený ve třídách.

Snažíme se dávat dětem jasné a srozumitelné pokyny, třída je pro děti kamarádským společenstvím a chodí do ní rády. Interiér třídy je uspořádán do center aktivit (koutků) a vytváří tak podnětné a stimulující prostředí pro práci s dětmi, pro rozvoj všech oblastí jejich osobnosti. Veškeré hračky, výtvarný i pracovní materiál jsou dětem volně přístupné. Děti mají zvláštní místa pro uchovávání osobních výtvorů (složky). Ve všech třídách se uplatňují prvky programu Začít spolu. Děti si vybírají činnosti nabídnuté v ranním kruhu, zpětnou vazbou je hodnocení, kde děti o své práci vypráví (mohou se vyjádřit i pomocí smajlíků). Snažíme se děti zbytečně neorganizovat, samostatně se rozhodují při výběru činností nabízených učitelkou, řízených činností se nemusí vždy zúčastnit.

Pedagogický styl je podporující, vstřícný, vede děti k samostatnosti, mezi zaměstnanci a dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance.

 

Organizace vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí především zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, a dalšími platnými předpisy a ustanoveními. Ředitelka Mateřské školy, Říčany přijímá děti na základě žádosti rodičů a na základě splnění podmínek kritérií pro přijímání dětí, které jsou vypracovány po dohodě se zřizovatelem (obec Říčany). Kritéria jsou dána vnitřním předpisem školy.

Mateřská škola, Říčany přijímá děti do 3 oddělení:

  1. Třída – Žabky (odloučené pracoviště na nám. Osvobození 340)
  2. Třída – Rybičky
  3. Třída – Ráček

 

Všechny třídy jsou věkově smíšené a jejich maximální kapacita je 28 dětí . Děti jsou do tříd umísťovány také podle požadavků rodičů - přihlížíme na sourozenecké vazby nebo kamarádské vztahy.

Pro pedagogickou činnost jsou vytvářeny třídní vzdělávací plány, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu.

 

Uspořádání dne v MŠ

6,45 – 8,45 scházení dětí, volné hry, spontánní i řízené činnosti dětí,

individuální práce s dětmi

8,45 – 11,45 pohybová chvilka, přivítání, hygiena, svačina, ranní kruh – diskusní,

komunitní, předávání prožitků, vyjádření pocitů, činnosti

v centrech aktivit, hodnocení činností,

problémů, plánování činností na další den, týden, zpětná vazba,

oslavy narozenin, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 – 12,45 převlékání, příprava na oběd, hygiena, oběd, děti si mohou

nalévat polévku samy z mísy, hygiena, příprava na odpočinek

12,45 – 14,00 polední odpočinek, poslech pohádek, hudby, příběhů, klidné

aktivity nespících dětí po asi 30 minutách odpočinku, individuální práce s

předškolními dětmi

14,15 – 16,00 (16,15) hygiena, svačina, pokračování v započatých činnostech,

individuální práce s dětmi,

spontánní i řízené činnosti dětí ve třídě nebo na zahradě

 

Režim dne se přizpůsobuje potřebě dětí dokončit činnost, časové rozmezí není závazné, kromě doby podávání jídla – ranní svačina v 9.15 hodin, oběd ve 12.00 hodin a odpolední svačina ve 14.15 hodin.

Od 7.00 hodin dětem podáváme ovoce, zeleninu, nápoje mají k dispozici celý den.

 

Organizace scházení a rozcházení jednotlivých tříd

Třídy na Rosické 440:

Ráno se děti schází od 6.45 hodin v Ráčku

v 7,45 hodin  odchází děti do Rybiček

Odpoledne v   15,15 hodin  odchází děti z Rybiček Ráčku

V 16,15 hodin je mateřská škola uzavřena.


Třída na nám. Osvobození 340:

Provozní doba je 6,45 – 16,00.

V 16,00 hodin je mateřská škola uzavřena.