Koncepce

ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Stále prosazujeme přístup, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Uplatňujeme integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat reálnější a srozumitelnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Vycházíme ze znalosti dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry, umožňujeme dítěti uplatnit jeho mnohostrannou aktivitu a přirozený projev.

Naší prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti podle jeho potřeb. V průběhu uplynulého období jsme podrobně studovali vzdělávací program Začít spolu, který je velice blízký našemu zaměření a proto jsme se rozhodli využívat jeho metod a prvků ve všech třídách mateřské školy.


Vzdělávací program Začít spolu vychází ze tří základních principů:

  1. 1. Integrované učení hrou v centrech aktivit

Přináší dítěti možnost rozvíjet svou osobnost na základě svých individuálních možností ve všech sledovaných oblastech specifikovaných v RVP PV s přihlédnutím ke stylu výuky, která nejlépe odpovídá jeho osobním předpokladům. Práce v malých skupinách vede přirozeným způsobem k samostatnému rozhodování dětí, vzájemné kooperaci i k hledání alternací řešení, rozvoji komunikačních dovedností i reálnému sebehodnocení, porozumění světu na základě vlastní zkušenosti.

  1. 2. Individuální přístup k dítěti

Práce dětí v malých skupinách umožňuje učitelce cílenější pozorování dětí za účelem pedagogické diagnostiky a následně cílené plánování nabídky a činností směřujících k rozvoji potřebných oblastí jednotlivých skupin dětí i jednotlivců. Individualizaci pomáhá i spoluúčast dětí na plánování činností.

  1. 3. Úzká spolupráce s rodinou

Vychází z poznatku, že rodina je pro zdravý vývoj dítěte nezastupitelná. Zároveň jedinečnost každé rodiny, její zkušenosti, kulturní zvyky, mohou obohatit celou skupinu. Pedagogičtí pracovníci mohou naopak předat nebo zprostředkovat odborné poznatky napomáhající zdravému vývoji dítěte. Proto je bezpodmínečně nutné, aby si obě instituce – rodina i škola -navzájem důvěřovaly a v zájmu dítěte spolupracovaly a respektovaly své postoje.

Důležitým znakem programu Začít spolu je uspořádání prostředí třídy do center aktivit, ve kterých děti realizují spontánní hry i řízené činnosti.

Náš školní vzdělávací program vychází z prostředí, které nás obklopuje, které pozorujeme a poznáváme. Citlivě vnímáme životní prostředí, seznamujeme se s environmentálním vzděláváním a jeho programy, učíme se o rozmanitostech světa, přírody, kultury a společenství. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, vytváření pozitivních mravních hodnot a k podpoře pohybového rozvoje.

Vzdělávání v naší mateřské škole je založeno na vlastních činnostech dětí, na jejich prožitku a dostatku volného pohybu. Snažíme se při činnostech používat převážně přírodní materiály, které si děti samy nasbírají při pobytu venku. Do přírody chodíme téměř za každého počasí.

 

Proto jsme také vypracovali projekt na zahradu v přírodním stylu s názvem:

Přírodní zahrada -  místo her, setkávání a poznávání

Přírodně utvářená zahrada bude skýtat dětem možnost naplnit svou potřebu pohybu, experimentovat s přírodními materiály, jako je dřevo, hlína, kámen, voda,  pozorovat přírodní živly oheň, voda, vzduch, poznávat zvířata a rostliny v přirozeném prostředí a bezprostředně prožívat střídání ročních období. Děti se budou cítit  jako součást živého  světa – procitá v nich zvídavost a badatelský duch. Vytváří si tak blízký vztah k přírodě, který se v jeho pozdějším životě stane měřítkem pro jeho vlastní hodnocení životního prostředí.

 

Naší další činností  je zapojení do projektu:

Technické školky

Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich TECHNICKÉ  MYŠLENÍ ( prostřednictvím úloh z technických oborů - stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika), TVOŘIVOST (za využití poskytnutých a nakoupených materiálů a pomůcek, které budou z projektu dodány), MANUÁLNÍ ZRUČNOST ( pomocí využití různého pracovního nářadí, stolků a ponků, které bude z projektu dodáno) A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI (díky nové technice - dataprojektoru, notebooku, plátna, které jako fungující set dodaný z projektu  umožní obhajobu vlastní práce a nápadů dětí).

 

Vzdělávací nabídka mateřské školy je doplňována o nadstandardní aktivity, které jsou placeny rodiči:

· Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky – zde se děti za přímé účasti rodičů a pod vedením

učitelek připravují na vstup do základní školy a  rodiče mají možnost zvážit, zda je jejich dítě zralé pro vstup do ZŠ.

· Logopedie – individuální logopedická péče pro děti s narušenou komunikační schopností probíhá přímo v mateřské škole.

· Hipoterapie – pro předškolní děti v Hobi centru v Domašově.

· Předplavecký výcvik – v průběhu 15 lekcí se děti seznamují se začátky plavání v Brně Kohoutovicích pod vedením trenérů Plavecké školy Kometa Brno.

· Angličtina Zu-Zu – děti se hravou formou seznamují s anglickým jazykem.

· Flétničky – dechová průprava a seznamování s hudebním nástrojem pod vedením lektorky organizace Rytmik.

· Keramika – tvoření z hlíny pod vedením kvalifikovaného lektora v nové keramické dílně přímo v MŠ.

· Taneční kroužek – pod vedením lektorky taneční školy manželů Burianových.

· Zvídálek – výlety a výukové programy pro předškolní děti pod vedením učitelek MŠ.

 

Nadstandardní aktivity se mohou dle zájmu rodičů a podmínek MŠ rušit či měnit.