Aktuálně

 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Právní subjekt vykonávající činnost mateřské školy potvrzuje výši vynaložených výdajů (úplaty) za umístění dítěte v MŠ. Potvrzení se vydává pro účely uplatnění slevy na dani ve zdaňovacím období roku 2017, ve smyslu ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění.

Potvrzení obdržíte v jednotlivých třídách.

 

 

 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

Cílem těchto skupin je v průběhu 10 lekcí rozvíjet u dětí sociální zrání, rozvoj schopností potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání a také rozvoj myšlení, řeči a soustředění.

Budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku na základní škole. Do skupinky bude zařazeno 8 – 10 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný. Program je vhodný především pro děti, u kterých lze předpokládat potíže již v první fázi školní výuky.

Skupinky budou probíhat

každý čtvrtek od 16.00 – 17.00 hod. ve třídě Ráček

a povedou je p. učitelky L. Musilová a I. Maierová.

První lekce je 1. 2. 2018 od 16.00 hod.

Poslední lekce 12. 4.2018 (8. 2. v době jarních prázdnin nebudou).

Zájemci se mohou hlásit v jednotlivých třídách.

Cena 10 lekcí je 700,- Kč

(děti dostanou sadu 5 pracovních sešitů na procvičování)

 

 

 

ŠABLONY MŠ ŘÍČANY

Naše mateřská škola je zapojena do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, které jsou spolufinancovány z EU.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ

  • Individualizace vzdělávání v MŠ

  • Vzdělávání pedag. pracovníků - matematická pregramotnost

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Výše podpory je 373.742,- Kč.